[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ดูคณะกรรมการทั้งหมด

ทำเนียบคณะกรรมการ งานทรัยากรมนุษย์

รหัสประจำตัวคือ 20219002 งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ (ภาษาจีน)    
หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน   ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์   สำนักผู้อำนวยการ 
งานทรัพยากรมนุษย์ (ครูต่างชาติ)   Array 
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์   Array 
หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน   Array 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   Array 
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์   Array 
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์   Array

หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์


รหัสประจำตัวคือ 2547001 งานทรัพยากรมนุษย์ (ครูต่างชาติ)    
งานทรัพยากรมนุษย์ (ครูต่างชาติ)   สำนักผู้อำนวยการ 
งานทรัยากรมนุษย์ (ครูไทย)   Array 
งานทรัพยากรมนุษย์ (ครูต่างชาติ)   Array 
งานทรัพยากรมนุษย์ (ครูต่างชาติ)   Array

งานทรัยากรมนุษย์ (ครูไทย)


รหัสประจำตัวคือ 2540004 งานทรัพยากรมนุษย์ (ครูต่างชาติ)    
งานทรัพยากรมนุษย์ (พนักงาน)   สำนักผู้อำนวยการ 
งานทรัยากรมนุษย์ (ครูไทย)   Array 
งานทรัพยากรมนุษย์ (พนักงาน)   Array 
งานทรัพยากรมนุษย์ (พนักงาน)   Array

งานทรัยากรมนุษย์ (พนักงาน)


รหัสประจำตัวคือ 2550007 งานนโยบาย วางแผน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    
หัวหน้างานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์    
งานนักเรียนประจำหญิง/งานทรัพยากรมนุษย์ (ครูไทย)   สำนักผู้อำนวยการ 
งานนโยบาย วางแผน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   Array 
งานนักเรียนประจำหญิง/งานทรัพยากรมนุษย์ (ครูไทย)   Array 
งานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์   Array 
งานนักเรียนประจำหญิง   Array 
งานนักเรียนประจำหญิง/งานทรัพยากรมนุษย์ (ครูไทย)   Array 
งานทรัพยากรมนุษย์ (ครูไทย)   Array 
งานนักเรียนประจำหญิง   Array

งานทรัยากรมนุษย์ (ครูไทย)


รหัสประจำตัวคือ 2547011 งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)    
ธุรการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ   สำนักผู้อำนวยการ 
งานนักเรียนประจำหญิง   Array 
ธุรการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ   Array 
งานทรัพยากรมนุษย์    Array

งานทรัยากรมนุษย์