[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 29 มกราคม 2563
  การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 29 มกราคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2562 29 มกราคม 2563
  การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ B 29 มกราคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาค ณ จังหวัดอุดรธานี 28 มกราคม 2563
  กิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 22 มกราคม 2563
  กิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 22 มกราคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 22 มกราคม 2563
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 21 มกราคม 2563
  การปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา 10 มกราคม 2563
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 8 มกราคม 2563
  การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 12 ธันวาคม 2562
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 9 ธันวาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 2 ธันวาคม 2562
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 ธันวาคม 2562
  การเปิดให้บริการสระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 28 พฤศจิกายน 2562
  การรักษาสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบโควตา) 28 พฤศจิกายน 2562
  การรักษาสิทธิ์ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ระบบโควตา) 28 พฤศจิกายน 2562
  การรักษาสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 28 พฤศจิกายน 2562
  การรักษาสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นปฐมวัย EP 2 และ EP 3 28 พฤศจิกายน 2562
  การรักษาสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นปฐมวัยปีที่ 1 28 พฤศจิกายน 2562
  การแข่งขัน "วันวิชาการ 2019" 19 พฤศจิกายน 2562
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 19 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 19 พฤศจิกายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 19 พฤศจิกายน 2562
  ขอประชาสัมพันธ์การสอบ Cambridge ESL Examination 14 พฤศจิกายน 2562
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 14 พฤศจิกายน 2562
  การสอนติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 7 พฤศจิกายน 2562
  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 พฤศจิกายน 2562
  การนำนักเรียนวงดุริยางค์ออกแสดงนอกสถานที่ 1 พฤศจิกายน 2562
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 31 ตุลาคม 2562
  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด "ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" 29 ตุลาคม 2562
  ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรพีวิชาการ ปีการศึกษา 2562 24 ตุลาคม 2562
  การสอนเสริมนักเรียน 24 ตุลาคม 2562
  การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 9 ตุลาคม 2562
  การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 9 ตุลาคม 2562
  ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน "วันผู้ปกครองพบครู" 27 กันยายน 2562
  ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน "วันผู้ปกครองพบครู" 27 กันยายน 2562
  ประชาสัมพันธ์ไปทัศนศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับมีเดีย ศิลปะพัฒนาสื่อเอ็นเตอร์เทนเม้นและวัฒนธรรมเกาหลี 19 กันยายน 2562
  ทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลี 19 กันยายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย 19 กันยายน 2562
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียน 2/2562 19 กันยายน 2562
  การติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบปลายภาคของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 19 กันยายน 2562
  สอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ีสนใจ 16 กันยายน 2562
  การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 11 กันยายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 11 กันยายน 2562
  การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 10 กันยายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 10 กันยายน 2562
  โครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตู่สู่เมืองศิลปะ 5 กันยายน 2562
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ 5 กันยายน 2562
  ขออนุญาตบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ 5 กันยายน 2562
  การประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ" ครั้งที่ 15 4 กันยายน 2562
  การนำนักเรียนวงดุริยางค์ออกแสดงนอกสถานที่ 30 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานบ้านธารปราสาท 30 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 29 สิงหาคม 2562
  การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทางภาษาไทย 29 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 29 สิงหาคม 2562
  แจ้งแนวปฏิบัติการปรับพฤติกรรมนักเรียน English Program 21 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ 20 สิงหาคม 2562
  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 สิงหาคม 2562
  การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร์ 20 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 20 สิงหาคม 2562
  โครงการโลกทั้งใบยกให้คนชรา 20 สิงหาคม 2562
  การทดสอบภาษาอังกฤษของบริษัทเสริมปัญญา ครั้งที่ 34 16 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Thai English Camp 16 สิงหาคม 2562
  การเข้าร่วมโครงการค่ายทักษะชีวิตและเสริมสร้างคุณธรรม 16 สิงหาคม 2562
  การสอนติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 16 สิงหาคม 2562
  ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับภาคฯ 9 สิงหาคม 2562
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมซาบซึ้งพระคุณพ่อแม่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 9 สิงหาคม 2562
  ขอเรียนเชิญร่วมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 9 สิงหาคม 2562
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 7 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 7 สิงหาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร 2 สิงหาคม 2562
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 สิงหาคม 2562
  ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีรำลึก 30 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ 30 กรกฎาคม 2562
  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา 26 กรกฎาคม 2562
  ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติระดับปฐมวัย 26 กรกฎาคม 2562
  ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีรำลึก ประจำปี 2562 25 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าแข่งขันประดิษฐ์เทียนพรรษา ประจำปี 2562 19 กรกฎาคม 2562
  การชำระค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 3 กรกฎาคม 2562
  ขออนุญาตตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง 1 กรกฎาคม 2562
  การอบรมผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 27 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 20 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียน 19 มิถุนายน 2562
  การจัดกิจกรรมค่ายวิทย์ คณิต สังคม(ค่ายวิชาการ...ครั้งที่ 2) 17 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 12 มิถุนายน 2562
  แจ้งนักเรียนมีผลการเรียนเป็น "0" 6 มิถุนายน 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 31 พฤษภาคม 2562
  ลงทะเบียนเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหาร 29 พฤษภาคม 2562
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 29 พฤษภาคม 2562
  การสอนเสริมนักเรียน 21 พฤษภาคม 2562
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 21 พฤษภาคม 2562