Assumption College Nakhonratchasima
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ระดับชั้นเรียน

ลำดับ ชื่อชั้น ช่วงชั้น จำนวนห้อง จำนวนคน
1 อนุบาล 1 ไม่ได้อยู่ในช่วงชั้น 5 110
2 อนุบาล 2 ไม่ได้อยู่ในช่วงชั้น 5 127
3 อนุบาล 3 ไม่ได้อยู่ในช่วงชั้น 5 131
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 ช่วงชั้นเรียนที่ 1 4 133
5 ประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วงชั้นเรียนที่ 1 4 134
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 ช่วงชั้นเรียนที่ 1 4 136
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นเรียนที่ 2 4 128
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วงชั้นเรียนที่ 2 4 148
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 ช่วงชั้นเรียนที่ 2 4 152
10 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่วงชั้นเรียนที่ 3 7 234
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่วงชั้นเรียนที่ 3 7 212
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่วงชั้นเรียนที่ 3 8 221
13 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นเรียนที่ 4 7 282
14 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่วงชั้นเรียนที่ 4 7 261
15 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงชั้นเรียนที่ 4 7 262
16 เตรียมอนุบาล ไม่ได้อยู่ในช่วงชั้น 3 57
รวม 85 2728