สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร เรยีนา เชลี


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี"

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึก ทรงเปิดป้ายอาคารเรยีนา เชลี

ทรงเจิมและทรงพระสุหร่ายป้ายชื่ออาคารเรยี­นา เชลี เสด็จทอดพระเนตรการแสดงผลงานของนักเรียน ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะภราดาในเครือมู­ลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอั­สสัมชัญนครราชสีมา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชส­ีมา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครู

ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลความร่มเย็นเป็นสุข

ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 656 ครั้ง

Keep