การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ให้กับนักเรียน ในหัวข้อ เรื่อง พืชสมุนไพร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณประโยชน์ของสมุนไพร รู้หลักการเลือกพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

ใช้ในการประกอบอาหารที่เหมาะสม ผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4H

ณ ยิมเนเซียมซีเมออน ในวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 235 ครั้ง

Keep