สัมมนาในหัวข้อ “Elevating the Quality of Education in the Third Millennium”


โรงเรียนได้จัดให้มีสัมมนาครูชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560

ณ ห้อง I.T. Genius ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Priscila Doctolero, Dr. Raquel Mendoza และ Mr. Joseph Jintalan สัญชาติฟิลิปปินส์

เป็นวิทยากรดำเนินการสัมมนาในหัวข้อ “Elevating the Quality of Education in the Third Millennium”

โดยมีครูชาวต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 34 คน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 216 ครั้ง

Keep