การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ปี 2560


งานลูกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายกิจกรรม จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนฝึกความอดทน มีระเบียบวินัยและความเสียสละต่อส่วนรวม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 222 ครั้ง

Keep