สัมมนาครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดสัมมนาครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561

โดย...ดร. อำนาจ อยู่คำ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารจัดการองค์กร (สถานศึกษา) สู่ความเป็นเลิศ"

และ ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ บรรยายภาพรวม "การจัดสรรบุคลากรตามภาระงานและหน้าที่"

พร้อมหาแนวทางร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กร

ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ณ St.Louis Marie Hall ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 352 ครั้ง

Keep