การเรียนการสอนบูรณาการแผนกEnglish Program


วันพุธที่31 ตุลาคม2561 แผนกEnglish Program ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรในวันสำคัญต่างๆ วันฮาโลวีน(Halloween Day)

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้อย่างเหมาะสม

และนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเองและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพี่งประสงค์ของโรงเรียน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 235 ครั้ง

Keep