สัมมนาครูและบุคลากรฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ภาคเช้า รับฟังการบรรยายหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายในการจัดการศึกษา" โดย ผศ.ประภากร  โล่ห์ทองคำ และ ผศ.จันทร์เพ็ญ  แสงอรุณ อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาคบ่าย แยกกลุ่มเข้ารับการสัมมนา
ครูระดับปฐมวัย หัวข้อ "จิตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย" โดย ผศ.ดร.สิริรัตน์  นาคิน รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ครูระดับประถมฯ และมัธยมฯ หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม" โดย ดร.อิสรา พลนงค์ อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ "Service Mind การให้บริการที่เป็นเลิศ" โดย คุณเศรษฐวุฒิ  ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ในวันเสาร์ที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

สัมมนาครูและบุคลากรฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563จำนวนผู้อ่าน 163 ครั้ง

Keep