ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา


ภราดาคฑาวุธ   สิทธิโชคสกุล  รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชี้แจงการจัดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ
ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกาย พ.ศ. 2563 ณ St.Louis Marie Hall ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนผู้อ่าน 130 ครั้ง

Keep