"ACN GAMES 2020" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ (เชียร์ลีดเดอร์-พิธีปิด)


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาจัดการแข่งขันกรีฑาสี "ACN GAMES 2020" ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิดใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัยเหมาะสมแก่สังคม และมีความสามัคคีในหมู่คณะ และจัดการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์
ทั้งนี้ ภราดาสอาด  สัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีปิด
ในวันศุกร์ที่  27 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 ณ สนามกีฬาฟอนซีกา  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

"ACN GAMES 2020" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ (เชียร์ลีดเดอร์-พิธีปิด)จำนวนผู้อ่าน 243 ครั้ง

Keep