ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ฝ่ายกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ในวันพุธที่  9  ธันวาคม  พ.ศ.256  ณ  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และสวนรุกขชาติ  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 84 ครั้ง

Keep