อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา" ปีการศึกษา 2564


ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา" ปีการศึกษา 2564
โดย ภราดาพลากร  เพียรพันธ์  รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภราดาคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล  รองผู้อำนวยการ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ทิศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21"
แยกกลุ่ม ออกเป็น 8 กลุ่มสาระฯ เพื่อรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ทิศทาง/แนวโน้มการพัฒนาของการศึกษาในศตวรรษที่ 21" จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และทบทวนขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร เพิ่มจุดเน้นต่างๆ ของโรงเรียน โดย คุณเสาวนีย์  ขันโท นักวิชาการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา" ปีการศึกษา 2564จำนวนผู้อ่าน 68 ครั้ง

Keep