Welcome back to School ระดับประถมฯ-มัธยมฯ กลุ่มที่ 2


บรรยากาศการเปิดเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา กลุ่มที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ทางโรงเรียนได้แบ่งนักเรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยสลับวันมาเรียน เพื่อลดความแออัดในห้องเรียน
ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
​ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

Welcome back to School ระดับประถมฯ-มัธยมฯ กลุ่มที่ 2จำนวนผู้อ่าน 153 ครั้ง

Keep