เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนชั้น ม.6


เพื่อความพร้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาจึงได้มีแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนชั้น ม.6
ในทุกวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 3 กันยายน -15 ตุลาคม 2564 ประกอบไปด้วย workshop สำหรับนักเรียนทำ portfolio, การเตรียมสำหรับการสอบ GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ, การเตรียมตัวสอบรอบโควตา,
การเตรียมตัวการเข้าโครงการรับตรง การรับทุน เข้าโครงการพิเศษต่าง ๆ  โดยนักเรียนสามารถเลือกเข้าอบรม,  เข้ารับการให้คำปรึกษาและเข้ารับการเตรียมความพร้อมได้ตามความต้องการของแต่ละคน 
 
วันศุกร์ที่ 3  กันยายน พ.ศ. 2564  ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
กล่าวปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดแผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมรับฟังรูปแบบการรับสมัครในระบบ TACS 65
จากงานแนะแนวและรับทราบแนวปฏิบัติในการขอเอกสารหนังสือรับรองการสมัครจากงานทะเบียน   
 และในวันศุกร์ที่ 10  กันยายน พ.ศ. 2564  จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลการรับสมัคร และโควตาทุนการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ได้แก่  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  สถาบัน The Act มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนชั้น ม.6จำนวนผู้อ่าน 107 ครั้ง

Keep