กิจกรรม Online IELTS Mock Test


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีนโยบายจัดการศึกษาเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล โดยนักเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษ
ที่มีมาตรฐานสากล คือ IELTS (International English Language Testing Systems) ระดับ 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

งานศูนย์ภาษา ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าว
และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเข้าถึงกระบวนการทดสอบเสมือนจริง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้จัดกิจกรรม Online IELTS Mock Test สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผ่านระบบ Zoom Application ร่วมกับหน่วยงาน IDP IELTS ในวันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ 2564 เวลา 15.00 น.

โดยการทดสอบ IELTS Mock Test แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สอบ 4 ทักษะ ได้แก่ Listening Reading Writing และ Speaking

2. มัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบ 2 ทักษะ ได้เเก่ Listening และ Reading

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสำหรับการทดสอบจริง ในด้านรูปแบบการทดสอบ และลักษณะข้อสอบ
อีกทั้งนักเรียนสามารถนำผลการทดสอบในครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรม IELTS Online Mock Testจำนวนผู้อ่าน 110 ครั้ง

Keep