การบริการสถานที่ในการประชุมสรุปข้อมูลนักเรียน อายุ 12-18 ปี ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน จังหวัดนครราชสีมา


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ให้บริการสถานที่ในการประชุมสรุปข้อมูลนักเรียน อายุ 12-18 ปี ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้  ภราดา ดร.สอาด  วงศาเจริญภักดี  ผู้อำนวยการ ภราดาศุภฤกษ์  สิงหพันธ์  รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ St.Joseph Meeting Room ชั้น 2 อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การบริการสถานที่ในการประชุมสรุปข้อมูลนักเรียน อายุ 12-18 ปี ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน จังหวัดนครราชสีมาจำนวนผู้อ่าน 119 ครั้ง

Keep