ร่วมหารือว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในแผนการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์


ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ม.ละเอียด พุ่มพู หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ร่วมกับ รศ.ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร.เผด็จ เผ่าลออ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ หัวหน้าสถานนวัตกรรมวิศวศึกษา
นางอัญชุลี รักด่านกลาง เลขานุการคณบดี  นางธนัชวลัญชน์ ผันจะโปะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวอักษรา สุขรักษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
เพื่อร่วมหารือว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนในแผนการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งครูผู้สอนและนักเรียนบนรากฐานของการประยุกต์ใช้ความรู้  เน้นทักษะการปฏิบัติ นำไปใช้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย
อาทิเช่น โครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Degree) Workshop กิจกรรมค่ายทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และการเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564   ณ ห้องประชุมเดอมงฟอร์ต  ชั้น 2 อาคารสัพพัญญ  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ร่วมหารือว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในแผนการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์จำนวนผู้อ่าน 98 ครั้ง

Keep