การตรวจประเมินมาตรการ "SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL"


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา
ได้ดำเนินการตรวจ ประเมิน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ตามมาตรการ "SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL" เปิดเรียนอย่างมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอขอบคุณนางชนานารถ   นาคพวง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นางโชติกา  โตอ้น  นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ
นายธวัชชัย  การถาง  นักวิชาการสาธารณสุข สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับโรงเรียนในการเปิดเรียนมา ณ โอกาสนี้
ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การตรวจประเมินมาตรการ "SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL "จำนวนผู้อ่าน 94 ครั้ง

Keep