การตรวจโควิด - 19 สำหรับนักเรียนระดับประถมฯ และมัธยมฯ


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ผ่านประเมินความพร้อมสถานศึกษาตามมาตรการของการเปิดเรียน ในรูปแบบ On-site
จากศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โดยเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในรูปแบบการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) จัดนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B สลับวันเรียน


ทั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ให้นักเรียนเข้ารับการตรวจโควิด - 19 ทุกคน
โดยกำหนดให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตรวจด้วย Saliva Test Kit (ตรวจด้วยน้ำลาย) และ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) Professional Use โดยบุคลากรทางการแพทย์
พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับโดยหน่วยบริการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการเข้ามาเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


ในโอกาสนี้ นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา
ได้มาตรวจเยี่ยมและดูกระบวนการคัดกรองนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเข้มงวดในการเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และขอขอบคุณ นายแพทย์ วัฒนา ช่ออารี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ที่มาดูแลทีมแพทย์ พยาบาล ให้คำปรึกษาในระหว่างการให้บริการกับนักเรียน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การตรวจโควิด - 19 สำหรับนักเรียนกลุ่ม A

การตรวจโควิด - 19 สำหรับนักเรียนกลุ่ม Bจำนวนผู้อ่าน 177 ครั้ง

Keep