IELTS Online Workshop สำหรับนักเรียนและครู


 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีนโยบายจัดการศึกษาเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล โดยนักเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานสากล
คือ IELTS (International English Language Testing Systems) ระดับ 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่างานศูนย์ภาษา สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงาน IDP IELTS
จึงดำเนินการจัดกิจกรรม IELTS Online Workshop สำหรับนักเรียนและครู ผ่านระบบ Zoom Application เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว
กิจกรรมครั้งนี้ ส่งผลให้คุณครูและนักเรียนได้รับความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และการสอบ IELTS ได้
อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
ที่มุ่งหวังให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษเทียบเท่ามาตรฐานสากล
กิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 - 17.00 น.


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

IELTS Online Workshop สำหรับนักเรียนและครูจำนวนผู้อ่าน 103 ครั้ง

Keep