การตรวจเยี่ยมการบริหารงบประมาณประจำปี 2564 โดย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ


มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินของมูลนิธิฯ และแขวงฯ ประกอบด้วย 
ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล  เป็นประธานกรรมการ  ภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช  กรรมการและเลขานุการ ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินสถานการณ์การเงินและทรัพย์สินโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ
ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ De Montford Meeting Room ชั้น 2 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การตรวจเยี่ยมการบริหารงบประมาณประจำปี 2564 โดย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯจำนวนผู้อ่าน 105 ครั้ง

Keep