ประชุมพิจารณางบประมาณ ปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน


ภราดา ดร.สอาด   วงศาเจริญภักดี  ผู้อำนวยการ ภราดาศุภฤกษ์  สิงหพันธ์ ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา  รองผู้อำนวยการ 
ร่วมพิจารณางบประมาณ ปีการศึกษา 2565 โดย คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน
ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2565  ณ  ณ De Montfort Meeting Room  ชั้น 2  อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมพิจารณางบประมาณ ปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนจำนวนผู้อ่าน 91 ครั้ง

Keep