พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญฯ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)


ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยสนับสนุนและประสานความร่วมมือในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์
และพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ ของนักเรียน ครู และบุคลากร ผ่านกระบวนการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆ 
โดยได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดย ภราดา ดร. สอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา  อธิการบดีมหาวิทยาลัเทคโนโลยีสุรนารี และ รองศาสตราจารย์ ดร. พรศิริ  จงกล  คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมลงนามในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในวันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ St.Joseph Meeting Room ชั้น 2 อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญฯ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)จำนวนผู้อ่าน 146 ครั้ง

Keep