ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination (Paper-basesd)


งานศูนย์ภาษา สำนักผู้อำนวยการ ร่วมกับ แผนกภาษาอังกฤษ(English Program: EP) และ ศูนย์สอบนอร์มิงตัน (Normington Examinations Centre)
ดำเนินการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination (Paper-basesd) โดยได้จัดการทดสอบดังนี้
1. Flyers สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 EP / 2. Key for Schools (KET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EP และ
3. Preliminary for Schools (PET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 EP เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นให้มีความสอดของกับนโยบายของโรงเรียน
ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพทางภาษาของผู้เรียนให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลที่ใช้วัดระดับในความเชี่ยวชาญภาษา (CEFR)
ในวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ชั้น3 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination (Paper-based)จำนวนผู้อ่าน 96 ครั้ง

Keep