การแนะนำหลักสูตร และการเลือกห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนค้นหาและเข้าใจตัวเอง โดยยังคงมีการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน ดังนี้
ห้อง 
I-SCIENCE  เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชอบค้นคว้าตั้งสมมุติฐาน ทดลอง สืบเสาะ หาคำตอบที่พิสูจน์ได้ ชอบการคำนวณ
ห้อง 
I-LINGUISTIC เหมาะกับนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางด้านภาษา เพื่อต่อยอดภาษาคิดให้เป็นภาษาเขียน และสนุกกับการสื่อสารกับคนหลายเชื้อชาติ
ห้อง 
I-INTEGRATION เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อปูทางไปสู่การศึกษาแห่งอนาคต เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นคว้าตามความถนัด ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน
ในโอกาสนี้ ภราดาวิทยา  เทพกอม  ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวให้โอวาท และต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา  ผู้จัดการ แนะนำหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ประธานหลักสูตรได้แนะนำห้องเรียน และนักเรียนทำการทดสอบเพื่อเลือกห้องเรียนตามความสนใจ
ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ณ  St. Louis Meeting Room ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การแนะนำหลักสูตร และการเลือกห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวนผู้อ่าน 53 ครั้ง

Keep