การตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการ COVID FREE SETTING


ภราดาวิทยา  เทพกอม  ผู้อำนวยการ  ภราดาคมสันต์  หมูนคำ  รองผู้อำนวยการ  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ร่วมต้อนรับคณะทำงาน การตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน "COVID FREE SETTING" ในสถานศึกษา
นำโดย แพทย์หญิงอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข  รองอธิบดีกรมอนามัย 
นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว  ผู้ช่วยตรวจราชการ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ  ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเปิดการเรียนการสอนระบบ On-Site อย่างปลอดภัย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบ On-Site
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากที่สุด
ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ.2565  ณ  St.Joseph Meeting Room ชั้น 2 อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการ COVID FREE SETTINGจำนวนผู้อ่าน 65 ครั้ง

Keep