การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรำ หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำ เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงดงาม ให้ความบันเทิง อันโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตาม
ศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัยการบรรเลงดนตรี และการขับร้องเข้าร่วมด้วย 
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่ายิ่งขึ้น หรือเรียกว่า ศิลปะของการร้องรำทำเพลง การศึกษานาฏศิลป์ เป็นการศึกษาวัฒนธรรมแขนงหนึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะสาขาวิจิตรศิลป์ อันประกอบด้วย จิตรกรรม สถาปัตยกรรม วรรณคดี ดนตรี และนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
ยังเป็นเสมือนแหล่งรวมศิลปะและการแสดงหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน โดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ในการที่จะสร้างสรรค์ อนุรักษ์ และถ่ายทอดสืบต่อไป
ครูผู้สอน : มิสวิภาพร  จงคอยกลาง


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2จำนวนผู้อ่าน 59 ครั้ง

Keep