ชมรมคำคม ชนะเลิศเหรียญทอง คำคม ม.ต้น ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62


          ชมรมคำคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เข้าร่วมแข่งขันคำคม รายการ "ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62"  ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี  จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่  13-14  กุมภาพันธ์  2556  มีผลการแข่งขันดังนี้

          1. ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ได้รับเหรียญทอง และเกียรติบัตรเหรียญทอง     เด็กหญิงกุศมา  โจบี  สิงห์ทอง   คู่กับ  เด็กหญิงปมัญชยา   เลขนอก

          2.  ลำดับที่ 4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   นางสาวอัศมาพร   เกื้ออังสกุล

          3.  ครูผู้สอนระดับเหรียญทองชนะเลิศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ม.ณฐพงศ์   วงศ์ทิศลักษณ์

          ตลอดปีการศึกษา  2555  ชมรมคำคม ได้เข้าร่วมแข่งข้น  16  รายการ  ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 79  รางวัล  เป็นรางวัลชนะเลิศ  37  รางวัล   (รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  3  รางวัล) และรางวัลรองชนะเลิศ  42  รางวัล ทางชมรมฯ ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร  คณะครู  ท่านผู้ปกครอง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  และนักเรียนคำคม  ทุกคน  ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนชมรมคำคมด้วยดีตลอดมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 699 ครั้ง

Keep