แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖


ด้วยงานอนามัย  ฝ่ายบริการ  ร่วมกับ  โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา  ดำเนินการสร้างเสริมภูมิค้มกันโรคไข้หวัดใหญ่  ๒๐๐๙  ให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
เพื่อลดอัตราการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดอยู่เป็นประจำทุกปี  ซึ่งจะติดต่อกันโดยง่ายหากนักเรียนได้รับเชื้อและมีอาการเกิดขึ้น
อาจมีโรคแทรกซ้อนได้  เช่น  โรคปอดบวม  เป็นต้น   งานอนามัยจึงได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  ๒๐๐๙
ให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียน  หากท่านผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้นักเรียนในความปกครองของท่านฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
และตรวจร่างกายโดยแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน  สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ห้องพยาบาล  ชั้น  ๒  อาคารอัสสัมชัญ  ภายในวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
และจะให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  ๒๐๐๙  สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  ในวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.
และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - มัธยมศึกษาปีที่  ๖  ในวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 264 ครั้ง

Keep