ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดย...ภราดาศิริชัย   ผังรักษ์  รองผู้อำนวยการ  นำคณะครูระดับมัธยมศีกษา และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน
ซึ่งมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นประโยชน์แก่คณะครู เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้แก่ครู
และสามารถนำสิ่งที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในวันอังคารที่  10  กันยายน  พ.ศ. 2556  ณ  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียลจำนวนผู้อ่าน 417 ครั้ง

Keep