TEACHER AWARDS 2013


สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  จัดโครงการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ครั้งที่  14
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชู ส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ครั้งนี้ คุณสนั่น   อังอุบลกุล  นายกสมาพันธ์ฯ และภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย  ประธานมูลนิธิฯ  มอบหมายให้  ภราดา ดร.วีรยุทธ   บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เป็นประธานดำเนินการจัดมอบรางวัลครูดีเด่น
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ......

มิสทุเรียน      หาญณรงค์                             ได้รับรางวัลครูดีเด่น  ประเภทครูผู้สอน  ระดับปฐมวัย
มาสเตอร์ชูเกียรติ     ไชยทวีวิวัฒน์กุล     ได้รับรางวัลครูดีเด่น  ประเภทบุคลากรทางการศึกษา
มิสขัตติยา      ปฏิภาณพงษ์                         ได้รับรางวัลชมเชย   ประเภทครูผู้สอน   ระดับ ป.1 - 3
มิสทัศนีย์       ช้อนขุนทด                              ได้รับรางวัลชมเชย   ประเภทครูผู้สอน   ระดับ ม.1 - 3
มาสเตอร์ตระการ    แสนแก้ว                       ได้รับรางวัลชมเชย   ประเภทผู้ร่วมบริหาร

ในวันพฤหัสบดีที่  3  ตุลาคม  พ.ศ.2556   ณ   ห้องมาร์ติน  ยิมเนเซียม  ชั้น  3  อาคารโกลเด้น  จูบิลี่  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

TEACHER AWARDS 2013โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 231 ครั้ง

Keep