พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  มุ่งเสริมสร้างวินัยการออมและค่านิยมอันดีให้กับเด็กและเยาวชน โดยจัดตั้งธนาคารโรงเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ ปลูกฝักให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
และปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งมีธนาคารออมสิน สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา เป็นธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยง
โดย...นายปฐมฤกษ์   มณีเนตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  เป็นประธานในพิธี
ในวันศุกร์ที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ.2557  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 469 ครั้ง

Keep