TEACHER AWARDS 2014


 

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดโครงการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ครั้งที่  15
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชู ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ครั้งนี้ คุณสนั่น   อังอุบลกุล  นายกสมาพันธ์ฯ และภราดาสุรสิทธิ์   สุขชัย  ประธานมูลนิธิฯ มอบหมายให้ ภราดา ดร.ศักดา   สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เป็นประธานดำเนินงานมอบรางวัลครูดีเด่น
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ขอแสดงความยินดีกับ.....

มาสเตอร์สมบูรณ์    สุขชัย     ได้รับรางวัลครูดีเด่น  ประเภทบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2557

ในวันพฤหัสบดีที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.2557  ณ  Louis - Marie Grand Hall  ชั้น  6  อาคาร  St.Louis - Marie  Memorial  Building  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

TEACHER AWARDS 2014โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 440 ครั้ง

Keep