ครูนานปีโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา


สมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา จัดให้มีการมอบรางวัลเกียรติยศ ครูเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ
เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
โดยยกย่องให้ได้รับรางวัล "ครูนานปีโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา" ประจำปี 2558 โดยคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของรางวัลในแต่ละประเภท  ดังนี้....

1. เข็มเพชร ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชน  27  ปี ขึ้นไป
2. เข็มทอง ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชน  22 - 27  ปี 
3. เข็มเงิน ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชน  17 - 21  ปี 
4. เข็มทองแดง ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชน  12 - 16  ปี
5. เข็มขาว ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชน  7 - 11  ปี

โดย...นายชาญวิทย์   ทับสุพรรณ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
ในวันเสาร์ที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558  ณ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ครูนานปีโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมาโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 565 ครั้ง

Keep