พิธีเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และมอบหนังสือพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุครบ  60  พรรษา 
มีวัตถุประสงค์...เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียน
ด้วยการจัดหาสื่อความรู้ที่มีคุณค่าตลอดถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อสถานศึกษา

โดย...ฯพณฯ อำพล   เสนาณรงค์  องคมนตรี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  
ในวันศุกร์ที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  ณ  หอประชุมอาเวมารีอา  ชั้น  4  อาคารสิรินธร


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 620 ครั้ง

Keep