การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน COVID FREE SETTING ในสถานศึกษา จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(05/มิถุนายน/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)