อัลบัมภาพที่ 7778    การรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 3 (AZ) (2564-งานอนามัย)
<< Back Next >>