อัลบัมภาพที่ 7879    การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน COVID FREE SETTING ในสถานศึกษา จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
<< Back Next >>