ชื่อ-สกุล : ภ.พัชรปกรณ์ ลังบุบผา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานทรัยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...