ชื่อ-สกุล : มิสเตือนใจ แก่นพุดซา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาลัยราชภัฎนครราชสีมา )

more...