ชื่อ-สกุล : มิสวรนุช แนบพุดซา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานธนาคารโรงเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน )

more...