ชื่อ-สกุล : ม.ขาน ปุราเต

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานระเบียบวินัยและสวัสดิภาพนักเรียน , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Management In Organization Development and Management ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

more...