ชื่อ-สกุล : มิสแววดาว ลือนา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ม.ราชภัฏนครราชสีมา )

more...