ชื่อ-สกุล : ม.โสภณวิชญ์ เชื้อสกล

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา ( สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี อ. เมือง จ. กาญจนบุรี )

more...