ชื่อ-สกุล : ม.สมพร กันศรีนวกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานกีฬาและนันทนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) ( สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา )

more...