ชื่อ-สกุล : ม.สมพร กันศรีนวกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) ( สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา )

more...