ชื่อ-สกุล : มิสวิศา บุญภักดี

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : 2.92 ( โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกล-พณิชยการนครราชสีมา )

more...