ชื่อ-สกุล : มิสสกานดา โรจนกร

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานกิจกรรมปฐมวัย , งานวิชาการปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( ,มหาวิทยาลัยราชภัฎ )

more...