ชื่อ-สกุล : มิสวิไลพร ทวยจัด

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานห้องสมุด

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา )

more...